مرحله اول: ثبت نام جدید
نام و نام خانوادگی:  
ایمیل:    
کد سیستم:  
ورود کاربر
کد مشتری:  
کلمه عبور:  
یادآوری کلمه عبور

مقایسه محصولات نرم افزارهای پرسنلی
امکانات EasyAcc
نوبت دهی
EasyAcc
حضور و غیاب
EasyAcc
صندوق وام
EasyAcc
حقوق و مزایا
EasyAcc
حقوق و مزایا با حضور و غیاب
تعاریف اشخاص c c c c c
حساب ها c
حقوق و مزایا c c
کسورات c c
انواع وام ها c c c
شیفت های کاری c   c
تنظیمات ساعت کار c c c
انواع هزینه ها c
بخش ها c
کاربران c c c c c
حقوق و مزایا حقوق و مزایای کارمندان c c
کسورات کارمندان c c
عملیات وام تخصیص وام c c c
اقساط ماهانه c c c
حضور و غیاب حضور و غیاب c c
نوبت دهی نوبت دهی c
امور مالی سرمایه ها c
برداشت سرمایه c
هزینه ها c
اسناد اسناد انتقالی c
فیش حقوقی فیش حقوقی c c
حواله گروهی مبلغ ثابت c c
تنظیمات تنظیمات مالیات c c
تنظیمات بیمه c c
گزارشات گزارش اشخاص c c c c c
گزارش حساب ها c
گزارش انواع وام ها c c c
گزارش بخش ها c
گزارش وام های پرداختی c c c
گزارش اقساط ماهانه c c c
گزارش حضور و غیاب c c
گزارش نوبت دهی c
گزارش فیش حقوقی c c
گزارش سرمایه ها c
گزارش برداشت سرمایه c
گزارش هزینه ها c
گزارش اسناد انتقالی c
گزارش سود و زیان c
گزارش بدهکاران و بستانکاران c
گزارش کامل c
گزارش دفترچه تلفن c c c c c
دفاتر دفتر معین c
امکانات دفترچه تلفن c c c c c
یادآوری ها c c c c c
پاک کردن اطلاعات c c c c c
پشتیبانی تهیه پشتیبان c c c c c
بازیابی پشتیبان c c c c c
پشتیبان خودکار c c c c c
سایر بروز رسانی نرم افزار c c c c c
نظرات کاربران c
تبدیل به اکسل c c c c c
تبدیل به PDF c c c c c
چاپ در کاغذ حرارتی c
یک ماه رایگان c c c c c

حـســابـداری انـبــارداری حـسـابـداری بـا انـبـارداری مدیریت ساختمان
حـضـور و غـیـاب حـقـوق و مـزایـا حقوق و مزایا پلاس فـاکـتـور
سـهـم الـارث صـنـدوق وام مـدیـریـت چـک ثـبـت سـفـارش
بـاشـگـاه بـازی انـتـقـال داده بـاشـگـاه ورزشـی نـوبـت دهـی