مقایسه محصولات نرم افزارهای پرسنلی
امکانات EasyAcc
نوبت دهی
EasyAcc
حضور و غیاب
EasyAcc
صندوق وام
EasyAcc
حقوق و مزایا
EasyAcc
حقوق و مزایا با حضور و غیاب
تعاریف اشخاص c c c c c
حساب ها c
حقوق و مزایا c c
کسورات c c
انواع وام ها c c c
شیفت های کاری c   c
انواع هزینه ها c
انواع درآمدها c
بخش ها c
کاربران c c c c c
حقوق و مزایا حقوق و مزایای کارمندان c c
کسورات کارمندان c c
عملیات وام تخصیص وام c c c
اقساط ماهانه c c c
حضور و غیاب حضور و غیاب c c
نوبت دهی نوبت دهی c
امور مالی پرداخت ها c
دریافت ها c
هزینه ها c
درآمدها c
اسناد اسناد انتقالی c
فیش حقوقی فیش حقوقی c c
تهیه فایل حواله گروهی c c
تنظیمات تنظیمات گزارشات c c c c c
تنظیمات چاپ c c c c
تنظیمات ساعت کار c c c
تنظیمات مالیات c c
تنظیمات بیمه c c
گزارشات گزارش اشخاص c c c c c
گزارش حساب ها c
گزارش انواع وام ها c c c
گزارش بخش ها c
گزارش وام های پرداختی c c c
گزارش اقساط ماهانه c c c
گزارش حضور و غیاب c c
گزارش نوبت دهی c
گزارش فیش حقوقی c c
گزارش پرداخت ها c
گزارش دریافت ها c
گزارش هزینه ها c
گزارش درآمدها c
گزارش اسناد انتقالی c
گزارش سود و زیان c
گزارش بدهکاران و بستانکاران c
گزارش امور مالی c
گزارش کامل c
گزارش دفترچه تلفن c c c c c
دفاتر دفتر معین c
امکانات دفترچه تلفن c c c c c
یادآوری ها c c c c c
پاک کردن اطلاعات c c c c c
بهینه سازی پایگاه داده c c c c c
پشتیبانی تهیه پشتیبان c c c c c
بازیابی پشتیبان c c c c c
پشتیبان خودکار c c c c c
سایر بروز رسانی نرم افزار c c c c c
نظرات کاربران c c c c c
خروجی به اکسل c c c c c
ورود از اکسل c c c c c
تبدیل به PDF c c c c c
چاپ در کاغذ حرارتی c c c c c
یک ماه رایگان c c c c c
MainLogo nezam ECTabrizLogo enamad samandehi dargah
Copyright © 2012-21 EasySoft.ir All rights reserved.